Huisregels.

 1. De opzegtermijn van het lidmaatschap is minimaal 1 maand. Opzeggen vanaf bijvoorbeeld 1 september dient dus uiterlijk 1 augustus plaats te vinden.

 2. De maandcontributie dient voor het einde van de lopende maand vooruit voldaan te worden. Dus voor de maand september betaalt u uiterlijk 31 augustus enzovoort.

 3. Bij inschrijving kan er in maximaal één groep een vaste plaats gereserveerd worden. Aan alle andere aangeboden lessen kan deelgenomen worden, indien er plaats is. U kunt dus onbeperkt deelnemen aan alle lessen indien plaats en één vaste plek reserveren.

 4. Bij onverhoopte afwezigheid dient er minimaal 12 uren voor aanvang van de les via Whatsapp of email afgemeld te worden. Uitgezonderd noodgevallen. Regelmatig niet tijdig afmelden betekent dat de gereserveerde plaats in de vaste groep vervalt.

 5. Niet tijdig voldoen van de contributie houdt in dat de gereserveerde plaats in een vaste groep vervalt.

 6. Inhalen van een gemiste en gereserveerde les is mogelijk in overleg, op voorwaarde dat de cursist zich

  vooraf aan de gemiste les heeft afgemeld en als er plek is in andere groep. Restitutie van contributiegeld

  voor de gemiste lessen is niet mogelijk, ook niet bij ziekte of verhuizing.

 7. 10-rittenkaart: een 10-rittenkaart is 13 lesweken geldig. Daarna vervalt de 10-rittenkaart. Met de aanschaf

  van een 10-rittenkaart kunt u geen vaste plaats reserveren in de groepen. U kunt wel voor aanvang van de gewenste les informeren of er plaats is en deze dan eventueel reserveren. Vraag naar de prijzen bij de docent.

 8. Onderbreking van de lessen zonder kosten is alleen mogelijk bij ernstige ziekte of zwangerschap, met een schriftelijke artsenverklaring waarin vermeld wordt dat alle vorm van yoga onmogelijk is. Dit kan niet achteraf.

 9. De cursist verklaart bij inschrijving dat hij/zij het onderhavige beweegonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar wordengedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van een sport, risico’s met zich mee brengt endat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist One Body and Mind vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.

 10. One Body and Mind kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei geleden schade tijdens het verblijf in of rondom de yogazaal.

 11. Het nuttigen van voedsel is niet toegestaan in de yogaruimte. Roken is niet toegestaan in het gehele centrum of voor de deur. Een afgesloten bidon met uitsluitend water is toegestaan in de yogaruimte.

 12. Mobiele telefoons dienen binnen de yogaruimte uit of op stil te staan. Ook de trilfunctie dient uit te staan.

 13. Na elke les dient u de gebruikte attributen (matjes etc.) op te ruimen.

 14. Elke deelnemer dient te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. Gelieve geen parfums te dragen.

 15. Er worden geen lessen aangeboden met Carnaval, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis, Oudejaarsdag

  en Nieuwjaarsdag. De contributie dient gewoon te worden doorbetaald, gemiste lessen mogen worden

  ingehaald.

 16. In de maanden juli en augustus, in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie wordt er een aangepast lesrooster

  aangeboden.

 17. One Body and Mind behoudt zich het recht om dit reglement en het lesrooster zo nodig aan te passen.

 18. Door inschrijving verklaart men akkoord te gaan en zich te houden aan het reglement van One Body and

  Mind. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.

 19. One Body and Mind heeft het recht,cursisten die zich niet aan de huishoudelijk reglementen houden toegang te weigeren zonder dat de betrokken persoon recht heeft op restitutie van reeds betaald lesgeld.